Một số lưu ý khi làm bài thi tự luận (thi viết) chứng chỉ đấu thầu

Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu 1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện c...


Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

1. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu được cấp cho cá nhân sau đây khi phải trực tiếp thực hiện các nội dung công việc theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc doanh nghiệp hoạt động tư vấn đấu thầu hoặc đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu; cá nhân hoạt động tư vấn độc lập về đấu thầu;

b) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án chuyên nghiệp: là các ban quản lý dự án chuyên ngành, ban quản lý dự án khu vực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện công tác quản lý dự án chuyên nghiệp, quản lý cùng lúc nhiều dự án hoặc các dự án kế tiếp, gối đầu, hết dự án này đến dự án khác;

c) Cá nhân thuộc đơn vị mua sắm tập trung chuyên trách: là đơn vị được thành lập để chuyên trách thực hiện việc mua sắm tập trung và hoạt động mua sắm mang tính thường xuyên, liên tục;

d) Cá nhân khác có nhu cầu.

2. Cá nhân quy định tại các điểm a, b, c Khoản 1 Điều này, khi tham gia trực tiếp vào các hoạt động sau đây phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

3. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm các loại sau:

a) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn;

b) Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn;

c) Cá nhân đạt kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trong các lĩnh vực: dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn.

4. Sử dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn;

b) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ phi tư vấn, gói thầu mua sắm hàng hoá và xây lắp (PC);

c) Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu dịch vụ tư vấn, xây lắp, mua sắm hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn được tham gia vào quá trình lựa chọn nhà thầu tất cả các gói thầu.

5. Khi hết thời hạn sử dụng ghi trong chứng chỉ hành nghề, cá nhân phải làm thủ tục cấp lại hoặc phải thi sát hạch nếu không đủ điều kiện cấp lại theo quy định tại Điều 17 Thông tư này.

6. Các cá nhân sau đây không thuộc đối tượng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu:

a) Cá nhân thuộc ban quản lý dự án được thành lập để thực hiện từng dự án cụ thể và ban quản lý dự án này sẽ giải thể sau khi kết thúc dự án;

b) Cá nhân thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập tham gia vào các công việc nêu tại khoản 2 Điều này theo nhiệm vụ được giao, trừ cá nhân thuộc khoản 1 Điều này;

c) Cá nhân tham gia vào các công việc nêu tại khoản 2 Điều này trong mua sắm tập trung theo mô hình kiêm nhiệm, không thường xuyên, liên tục;

Cá nhân nêu tại Khoản này khi tham gia vào hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản.

7. Trường hợp cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

8. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống nhất quản lý về chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc; chịu trách nhiệm tổ chức thi sát hạch, cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Hình thức, nội dung thi sát hạch

1. Hình thức thi: thi viết trong thời gian tối đa 120 phút và thi trắc nghiệm trong thời gian tối đa 60 phút.

2. Nội dung đề thi bao gồm:

a) Câu hỏi sát hạch kiến thức về pháp luật nói chung liên quan đến hoạt động đấu thầu;

b) Câu hỏi sát hạch kiến thức về quy định của pháp luật đấu thầu;

c) Câu hỏi sát hạch kiến thức, bài tập về xử lý tình huống trong đấu thầu;

d) Câu hỏi sát hạch kiến thức liên quan đến từng lĩnh vực đăng ký hành nghề hoạt động đấu thầu.

Một số lưu ý khi làm bài thi tự luận (thi viết) chứng chỉ đấu thầu

I. Kết cấu của đề thi tự luận (thi viết):

Đề thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu đối với môn thi viết bao gồm 02 đề; thông thường mỗi đề gồm 10 câu hỏi và điểm tối đa của mỗi câu hỏi là 10 điểm.

II. Một số lưu ý khi làm bài thi:

  • Thí sinh cần trình bày bài thi một cách khoa học, sạch sẽ;
  • Không được sử dụng bút xóa để xóa nội dung trong bài thi;
  • Nghiên cứu kỹ nội câu hỏi để đưa ra câu trả lời phù hợp. 

Câu trả lời cần bao gồm những nội dung sau:

1. Phần thứ nhất: Căn cứ

Trong phần này, thí sinh phải đưa ra căn cứ dưới dạng dẫn chiếu quy định trong Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị….

Ví dụ:

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 22 Luật đấu thầu;

- Căn cứ khoản 1 Điều 15 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;

- Căn cứ ghi chú số 6 Mục 2.1: tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm Chương III: tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Mẫu hồ sơ mời thầu xây lắp số 02 (một giai đoạn hai túi hồ sơ) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT.

Thí sinh chỉ cần nêu dẫn chiếu các căn cứ mà không nhất thiết phải viết cụ thể nội dung của căn cứ. 

Việc dẫn chiếu chỉ cần nêu đến Điểm, Khoản, Điều… của văn bản Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị. 

Trường hợp không nêu rõ dẫn chiếu cụ thể (Điểm…, Khoản…, Điều…. của Luật, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị) thì phải viết rõ nội dung của căn cứ;

2. Phần thứ hai: Nhận xét

Dựa trên dữ liệu của câu hỏi và các căn cứ, thí sinh đưa ra ý kiến nhận xét, bình luận của mình về tình huống nêu trong câu hỏi.

3. Phần thứ ba: Kết luận

Từ câu hỏi mà đề bài đưa ra, dựa trên những căn cứ, nhận xét, thí sinh cần đưa ra kết luận cho phù hợp với câu hỏi.
Ví dụ: Câu hỏi trong đề bài là: Theo anh/chị, cách làm nêu trên của tổ chuyên gia có đúng hay không? Thì trong phần kết luận, thí sinh phải đưa ra câu trả lời là cách làm nêu trên của tổ chuyên gia là đúng (phù hợp) hoặc không đúng (không phù hợp) với quy định của pháp luật đấu thầu. 
Ngoài ra, đối với từng câu hỏi, tình huống cụ thể, thí sinh có thể nêu thêm các ý kiến phân tích, nhận xét mở rộng ngoài phạm vi của câu hỏi. Thông thường, điểm cho phần phân tích, nhận xét mở rộng chiếm từ 20-30% số điểm tối đa của câu hỏi.
Ví dụ: sau khi đã đưa ra kết luận cách làm nêu trên của tổ chuyên gia là không phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu, thí sinh có thể đưa thêm ý kiến bình luận là theo thí sinh đối với tình huống nêu trên thì phải làm như thế nào cho phù hợp với quy định của pháp luật đấu thầu. 
Mời các bạn tải về bộ câu hỏi thi chứng chỉ hành nghề đấu thầu

THAM KHẢO ĐÁP ÁN THI CHỨNG CHỈ ĐẤU THẦU

[60 câu phần thi tự luận ##eye##]

COMMENTS

Tên

Báo cáo nghiên cứu khả thi,4,Biểu mẫu,2,Chuẩn bị dự án,6,Dự án đầu tư xây dựng,2,Đầu tư xây dựng,5,FILE EXCEL KHÁC,1,File excel tính toán,2,Giấy phép xây dựng,1,Khảo sát xây dựng,1,Lập dự án,3,Nhà cấp 4,1,Nhà đẹp,1,Phong thủy nhà ở,1,Quản lý dự án,12,Tài liệu,1,Tài liệu xây dựng,1,Thiết kế xây dựng,2,Thực hiện dự án,4,Tính xà gồ mái tôn,1,Tổng hợp,1,
ltr
item
BLOG XÂY DỰNG: Một số lưu ý khi làm bài thi tự luận (thi viết) chứng chỉ đấu thầu
Một số lưu ý khi làm bài thi tự luận (thi viết) chứng chỉ đấu thầu
BLOG XÂY DỰNG
https://www.vinhls.com/2020/06/mot-so-luu-y-khi-lam-bai-thi-tu-luan.html
https://www.vinhls.com/
https://www.vinhls.com/
https://www.vinhls.com/2020/06/mot-so-luu-y-khi-lam-bai-thi-tu-luan.html
true
4894046414534704646
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content